Zásady ochrany
osobných údajov

Spoločnosť SECURITY SCHOOL, s.r.o. (prevádzkovateľ), Podtatranského 10, Liptovský Mikuláš, 03101, IČO 36610186, vyhlasuje, že bude osobné údaje spracúvať v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej v texte len GDPR) s tým, že bude dôraz kladený primárne na ich bezpečné spracúvanie podľa prijatých organizačných a technických opatrení.

Osobné údaje budú spracúvané pre účel absolvovania odbornej prípravy na skúšku odbornej spôsobilosti  a vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 473/2005 Z. z. Zákon o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti). Osobné údaje budú spracúvané v zmysle Čl. 6 odst.1 písm. c) GDPR: spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.

Príjemcom osobných údajov sú v zmysle vyššie uvedenej právnej úpravy orgány verejnej moci a subjekty ktorým sú osobné údaje poskytované na základe zákona. Poskytnutie osobných údajov uvedeným subjektom pre tento účel je nevyhnutné, v opačnom prípade nie je možné realizovať kusové alebo nové kusové overovanie zbraní. Osobné údaje budú uchovávané po dobu archivácie protokolov o kusovom a novom kusovom overovaní zbrane (10 rokov odo dňa poskytnutia súhlasu so spracúvaním osobných údajov). Prevádzkovateľ vyhladuje, že nebude realizovať cezhraničný prenos údajov do tretích krajín.

Vaše práva (výber z čl. 15 – 22 GDPR):

  • právo na prístup k osobným údajom (Čl.15 GDPR): na základe požiadavky oprávneného subjektu povinnosť vydať potvrdenie o spracúvaní osobných údajov a rozsahu informácií,
  • právo na opravu (Čl.16 GDPR): povinnosť opraviť nesprávne alebo neúplné osobné údaje,
  • právo na vymazanie „právo na zabudnutie“ (Čl. 17 GDPR): povinnosť vymazania osobných údajov ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v GDPR,
  • právo na obmedzenie spracúvania (Čl. 18 GDPR): obmedzenie spracúvania osobných údajov ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v GDPR,
  • oznamovacia povinnosť v súvislosti s opravou alebo vymazaním osobných údajov alebo obmedzením spracúvania (Čl. 19 GDPR): povinnosť oznámiť každému príjemcovi každú opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania podľa čl. 16, 17 odst.1 a čl.18,
  • právo na prenosnosť údajov: právo získať vlastné osobné údaje a právo preniesť ich ďalšiemu prevádzkovateľovi,
  • právo na odstúpenie od súhlasu na ochranu údajov: dotknutá osoba má právo kedykoľvek odobrať svoj súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov. Vaše práva môžu byť uplatňované písomne na adrese Liptovská skúšobňa s.r.o., Podtatranského 10, 031 01 Liptovský Mikuláš
  • právo na sťažnosť dozornému orgánu: ÚRAD NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, dataprotection.gov.sk, tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby, ktorá plní úlohy a povinnosti v zmysle zákona o ochrane osobných údajov u prevádzkovateľa sú nasledovné: JUDr. PhDr. Róbert Jáger, PhD. Podtatranského 10, Liptovský Mikuláš, 03101, skoleniesbs@gmail.com