Odborná príprava na skúšku odbornej spôsobilosti
Poradenstvo v oblasti bezpečnostných služieb
Kontakt
Prihlásenie na kurz
SBS

PODMIENKY PRE PRIHLÁSENIE
1. Podanie záväznej prihlášky o zaradenie do kurzu odbornej prípravy jednou z nasledujúcich možností:
a) písomne: na adresu:
Security school, s.r.o.
Podtatranského 10
031 01 Liptovský Mikuláš
b) e-mailom na adresu: skoleniesbs@gmail.com
c) telefonicky na číslo: 0948 437 222
d) osobne v sídle spoločnosti na ulici Podtatranského 10, Liptovský Mikuláš
e) vyplnením ON-LINE prihlášky
2. Uhradenie preddavku na poplatok za všetky typy odbornej prípravy v sume 35,- € (1054,- Sk) v hotovosti najneskôr 7 kalendárnych dní pred začiatkom kurzu.
V priebehu kurzu:
a) Osobná účasť uchádzača v školiacom zariadení na všetkých prednáškach v stanovenom rozsahu.
b) Predložiť ODPIS z registra trestov na novom tlačive(nie výpis!)nie starší ako tri mesiace.
c) Predložiť Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti a spoľahlivosti podpísané a osvedčené notárom, alebo iným príslušným orgánom.
d) Úhrada správnych poplatkov v zákonom stanovenej výške za podanie prihlášky na skúšku a vydanie preukazu odbornej spôsobilosti.
e) uhradenie zvyšku poplatku za odbornú prípravu v sume rovnajúcej sa rozdielu ceny pre jednotlivé typy odbornej prípravy a zaplatenej zálohy najneskôr v prvý deň školenia.

SECURITY SCHOOL s.r.o., Podtatranského 10, 031 01 Liptovský Mikuláš, 0948 437 222, e-mail, Počet prístupov: 5192