Odborná príprava na skúšku odbornej spôsobilosti
Poradenstvo v oblasti bezpečnostných služieb
Kontakt
Prihlásenie na kurz
Osobné údaje
SBS

OSOBNÉ ÚDAJE.
Spoločnosť SECURITY SCHOOL, s.r.o. (prevádzkovateľ), Podtatranského 10, Liptovský Mikuláš, 03101, IČO 36610186, vyhlasuje, že bude osobné údaje spracúvať v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej v texte len GDPR) s tým, že bude dôraz kladený primárne na ich bezpečné spracúvanie podľa prijatých organizačných a technických opatrení.
Osobné údaje budú spracúvané pre účel účasti na odbornej príprave „kurze SBS“ (v zmysle §5 Zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov - zákon o súkromnej bezpečnosti. Osobné údaje budú spracúvané v zmysle Čl.6 odst.1 písm. c) GDPR: spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
Príjemcom osobných údajov sú v zmysle vyššie uvedenej právnej úpravy orgány verejnej moci a subjekty ktorým sú osobné údaje poskytované na základe zákona o súkromnej bezpečnosti a Prezídium policajného zboru - Úrad súkromných bezpečnostných služieb. Poskytnutie osobných údajov uvedeným subjektom pre tento účel je nevyhnutné, v opačnom prípade nie je možné realizovať odbornú prípravu („kurz SBS“). Osobné údaje budú uchovávané po dobu 3 rokov odo dňa poskytnutia súhlasu so spracúvaním osobných údajov. Prevádzkovateľ vyhladuje, že nebude realizovať cezhraničný prenos údajov do tretích krajín.
Vaše práva (výber z čl. 15 – 22 GDPR)

- právo na prístup k osobným údajom (Čl.15 GDPR): na základe požiadavky oprávneného subjektu povinnosť vydať potvrdenie o spracúvaní osobných údajov a rozsahu informácií,
- právo na opravu (Čl.16 GDPR): povinnosť opraviť nesprávne alebo neúplné osobné údaje,
- právo na vymazanie „právo na zabudnutie“ (Čl. 17 GDPR): povinnosť vymazania osobných údajov ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v GDPR,
- právo na obmedzenie spracúvania (Čl. 18 GDPR): obmedzenie spracúvania osobných údajov ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v GDPR,
- oznamovacia povinnosť v súvislosti s opravou alebo vymazaním osobných údajov alebo obmedzením spracúvania (Čl. 19 GDPR): povinnosť oznámiť každému príjemcovi každú opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania podľa čl. 16, 17 odst.1 a čl.18,
- právo na prenosnosť údajov: právo získať vlastné osobné údaje a právo preniesť ich ďalšiemu prevádzkovateľovi,
- právo na odstúpenie od súhlasu na ochranu údajov: dotknutá osoba má právo kedykoľvek odobrať svoj súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov.
Vaše práva môžu byť uplatňované písomne na adrese SECURITY SCHOOL, s.r.o., Podtatranského 10, Liptovský Mikuláš, 03101.

- právo na sťažnosť dozornému orgánu: ÚRAD NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, https://dataprotection.gov.sk, tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.
Kontaktné údaje zodpovednej osoby, ktorá plní úlohy a povinnosti v zmysle zákona o ochrane osobných údajov u prevádzkovateľa sú nasledovné: JUDr. PhDr. Róbert Jáger, PhD. Podtatranského 10, Liptovský Mikuláš, 03101, skoleniesbs@gmail.com

SECURITY SCHOOL s.r.o., Podtatranského 10, 031 01 Liptovský Mikuláš, 0948 437 222, e-mail, Počet prístupov: 6840